Timesheet ABC Bedrijfsservice BV
Timesheet Technojobs BV
Timesheet Technojobs BV

Werven    Selecteren    Uitzenden

 

 

 

over technojobs bv

Wij zijn gespecialiseerd in het detacheren, uitzenden, werven en selecteren van vakpersoneel. Op basis van dit specialisme voorzien we bedrijven van de juiste mensen met de juiste vaardigheden.

U weet dat vakmensen schaars zijn. Om te kunnen bemiddelen tussen vraag en aanbod kijken wij daarom ook over de landsgrenzen heen. Wij beschikken over een pool van capabele arbeidskrachten uit Nederland en Duitsland, voor uiteenlopende werkzaamheden in onder meer de sectoren: automobiel, productie, metaal en de bouw.

Wij brengen vraag en aanbod van tijdelijke of flexibele arbeid bij elkaar. U heeft daarbij geen omkijken naar arbeidsvoorwaarden en belastingtechnische aangelegenheden. Wij nemen het allemaal voor onze rekening, zodat u al uw aandacht kunt geven aan de voortgang van uw bedrijfsprocessen.

En de werknemers zelf? Die kunnen rekenen op een goede baan, met daarbij alle arbeidsvoorwaarden die je van een goede werkgever mag verwachten. Vakmensen kunnen zich zo echt met hun vak bezig houden. Wij nemen ze alle zorg daaromheen uit handen.

 

Missie

Onze organisatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van originaliteit en betrokkenheid. Onze missie is om al onze relaties zoveel mogelijk zorg uit handen te nemen. Wij zijn een onderneming die geloofwaardig wil zijn in alles wat we doen en laten. Om die reden beperken we ons bewust tot uitzending en detachering van personeel, waardoor we in de arbeidsmarkt ook echt meerwaarde kunnen bieden. Bovendien willen we duidelijk zijn in de manier waarop we met onze relaties omgaan. Met respect voor het individu, betrouwbaar, integer en loyaal garanderen we topkwaliteit. Daarop mag u ons beoordelen. Elke dag opnieuw.

 

Flexkrachten:geen moeite, geen risico's

De behoefte aan een flexibele bezetting van personeel neemt steeds meer toe. Veel bedrijven geven daarom de voorkeur aan het werken met flexkrachten, om zodoende optimaal flexibel te kunnen zijn in een wisselende markt, snel werkpieken te kunnen opvangen, projecten opstarten, vast personeel (tijdelijk) vervangen, etc.

 

Technojobs BV biedt u de expertise om de juiste kandidaten te selecteren, zodat u zich kunt bezig houden met datgene waar ú goed in bent: uw vak. U hoeft zelf geen moeite te doen voor werving, selectie en (salaris)-administratie, en u hoeft geen rekening te houden met afdrachten van premies en belastingen. Bovendien loopt u niet de risico's die verbonden zijn aan het werkgeverschap, zoals doorbetalen bij ziekte, bij feest- en vakantiedagen, de problematiek van het ontslaan van medewerkers bij teruglopende opdrachten, etc. Dit betekent voor u een garantie voor flexibiliteit en kostenbesparing.

 

Uw voordelen op een rijtje

• Snelle invulling van (tijdelijke) vacatures;

• Grote flexibiliteit;

• Geen contractuele verbintenis met de uitzendkracht;

• Geen Ziektewetrisico;

• U betaalt alleen voor gewerkte uren;

• Geen tijd en kosten inzake werving en selectie;

• Geen advertentiekosten;

• Voorfinanciering van de lonen door de uitzendorganisatie.

 

Timesheet Technojobs BV
Timesheet Technojobs BV

werkgevers

 

downloads en certificeringen

Rechtspositie

De Wet flexibiliteit en zekerheid uit 1999 is mede gericht op het garanderen van meer zekerheid op werk en inkomen voor uitzendkrachten. Tegelijk met het in werking treden van de Flexwet zijn twee CAO´s voor uitzendkrachten tot stand gekomen. De uitzendrelatie kent, in tegenstelling tot andere CAO´s, drie partijen: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener. De overeenkomst tussen het uitzendbureau en de inlener is een overeenkomst van opdracht en daarom niet zo belangrijk voor de uitzendkracht. De uitzendovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht wordt gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst, compleet met alle bepalingen die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Tussen inlener en uitzendkracht bestaat geen contractuele relatie, alleen een feitelijke relatie.

 

Financieel

Bij het uitlenen, doorlenen en inlenen van personeel, wordt elke schakel aansprakelijk gehouden voor de fiscale en sociale afdrachten van premies wegens verrichte arbeid. Om zich te vrijwaren kan een inlener een gedeelte (circa 25%) van de factuur van de uitlener direct op een gereserveerde G-rekening van de uitzendorganisatie (werkgever) storten. Dit is een bankrekening, in beheer van de werkgever, die verpand is aan de fiscus en UVI. Slechts de storter is gevrijwaard voor het gestorte bedrag. De uitzendorganisatie (werkgever) kan loonheffing, omzetbelasting en sociale lasten vanaf de G-rekening alleen maar doorstorten naar de fiscus en UVI. De overheidsgelden zijn gewaarborgd.

 

Inleners zijn gevrijwaard door storting op de G-rekening of een WKA-depotrekening. De veel gebruikte accountantsverklaring geeft een indruk over het verleden, maar biedt geen vrijwaring voor de inlener.

 

Voordelen bij betalen via G-rekening:

• 100% vrijwaring voor de inleners en/of doorleners;

• geen vertragingen in betalingen door wachten op accountantsverklaring;

• geen financiële stagnatie en dus continuïteit en kwaliteit bij projectuitvoering;

• elke betaling is een direct bewijs van vrijwaring!

 

Arbo-wet ´98

De Arbeidsomstandighedenwet 1998

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 geeft algemene bepalingen over het Arbobeleid op bedrijfsniveau. Volgens deze wet zijn werkgevers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim te beperken, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen en werknemers te beschermen tegen agressie en seksuele intimidatie. In geval van ingeleend personeel is in de Arbo-wet ´98 de inlener verantwoordelijk gesteld voor de arbeidsomstandigheden. Het gaat immers om zaken op de werkplek. In het kader van de Cao voor Uitzendkrachten is Technojobs verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever te informeren over vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheidsrisico´s en hoe daarmee om te gaan.

 

CAO voor werknemers

Het fasensysteem voor uitzendwerk.

Sinds 1 januari 1999 zijn de huidige CAO voor Uitzendkrachten en de wet Flexibiliteit en zekerheid (de Flexwet) van kracht. Personeel dat aan de slag gaat via Uitzend Beheerservice valt onder de nieuwste CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009. De basis voor de CAO en voor de Flexwet is dat de uitzendkracht meer zekerheid krijgt, naarmate hij langer werkt. In de CAO wordt uitgegaan van een zogeheten ‘fasensysteem’, dat onderscheid maakt op basis van het arbeidsverleden bij een uitzendbureau. De fase is bepalend voor de rechten die aan de uitzendkracht worden toegekend. De uitzendovereenkomst bestaat uit drie fasen.

 

 

Certificeringen

 

 

VCU

In een (industriële)werkomgeving is veiligheid van groot belang.

Technojobs BV  is VCU-gecertificeerd. Daar doen we overigens heel gewoon over, maar het betekent wél dat we duidelijk toegevoegde waarde leveren aan (het imago van) bedrijven die met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving werken.

VCU staat voor Veiligheid en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningssysteem ten behoeve van uitzend- en detacheringsbureaus die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Een VCU-certificaat  is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico of werken in risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties. Dit zijn dezelfde activiteiten als voor bedrijven met een VCA-certificaat.

Vanaf 1 juli 2008 wordt het dan ook verlangd dat deze bedrijven enkel maar samenwerken met VCU-gecertificeerde uitzend- en detacheringsbureaus.

U hebt hierdoor de zekerheid dat flexwerkers van Technojobs BV, altijd volgens de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften werken.

 

 

 

 

NEN 4400-1

Technojobs BV voldoet aan de NEN4400-1 norm

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, op advies van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU), het voornemen om bedrijven, die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk te stellen voor het betalen van loon. Gezien de ontwikkelingen in de uitzendbranche, zal Minister Donner binnen afzienbare tijd de wet aanpassen. Op deze manier hoopt men niet-bonafide uitzendbureaus aan te pakken.

Dé norm is in nauwe samenwerking tussen ondernemingen uit het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties en in overleg met de ministeries van Sociale Zaken,Werkgelegenheid en Financiën tot stand gekomen. Deze achtergrond zorgt voor een breed draagvlak en waarborging van hoge betrouwbaarheid en continuïteit van het keurmerk.

Gecertificeerde uitzendbureaus bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk, dat jaarlijks getoetst wordt door het VRO, behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid. Op basis van de Keten- en Inlenersaansprakelijkheid is de opdrachtgever namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en riskeert hoge boetes.

Technojobs BV voldoet aan de NEN4400-1 norm en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

 

 

 

NBBU

Technojobs B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van meer dan 600 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.

 

 

 

 

PAYOK

Het PayOK-keurmerk maakt uitzendbureaus en (onder) aannemers WAS-proof

Het keurmerk dat toeziet op de juiste beloning van medewerkers.

 

PayOK is een keurmerk waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. De Stichting PayOK is de norm- en registerhouder. Sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) waarin ketenaansprakelijkheid van loon wordt gerangeerd kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers lager in de keten. Zo kan de nabetaling van loon van werknemers in dienst bij een onderaannemer of uitzendbureau voor rekening komen van de opdrachtgever.

Met andere woorden, als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt “conform cao of inlenersbeloning” kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de (hoofd)opdrachtgever.

 

Speerpunten

 

Het keurmerk PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

 

Beheersmaatregelen voor de onderneming om risico’s uit hoofde van de WAS in te perken in de gehele keten.

Beperken ketenaansprakelijkheid van loon voor (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde loonelementen.

Voorkomen van hoge boetes voor de gehele keten voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Onderscheid creëren tussen ondernemingen ter bevordering van een gelijk speelveld.

 

Persartikel Zipconomy   Persartikel Flexmarkt

 

 

Contactgegevens en locatie

Contactgegevens en locatie

 

Technojobs BV

St. Canisiussingel 36

6511TJ Nijmegen

 

tel: 0243725900

 

mail: info@technojobs.eu.com

www: www.technojobs.eu.com

Intake formulier

TIMESHEET